Co to jest mediacja?

Mediacja jest procesem pomagającym w obronie interesów i praw poszczególnych stron w sprawie sądowej. Polega on na prowadzeniu dyskusji pomiędzy stronami z udziałem niezależnego, trzeciego mediatora. Mediacja jest dziś bardzo popularnym sposobem rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych w wielu krajach.

Czym jest Mediacja?

Mediacja jest powszechną metodą, która pomaga ludziom rozwiązywać konflikty i dostarczać im efektywny pomoc w uzyskaniu porozumienia. To niezależna, bezstronna i nieformalna procedura, w której neutralny trzeci stronie, zwany mediator, pomaga stronom w dialogu i zrozumieniu i znalezienie zadowalającego rozwiązania według prawa. Ideą mediacji jest wspieranie stron w rozwiązaniu ich wzajemnych sporem, rozstrzygając je samodzielnie i sprawnie.

Process Mediacji

Proces mediacji obejmuje integrację stron w celu uzyskania pełnego wyjaśnienia sytuacji i wymiany swoich opinii. Strony wyrażają swoje poglądy, podążając za wskaźnikami mediatora, który ma za zadanie przywrócić porozumienie między stronami i poprowadzić je przez całą procedurę, co może obejmować określenie przyczynkonfliktu, jasne zdefiniowanie zaangażowanych stron, określenie ich celów, dekonstrukcję obecnego stanu rzeczy i wspólne wypracowanie porozumienia.

Korzyści z Mediacji

Główne korzyści płynące z mediacji to oszczędność czasu i pieniędzy, a także dyskretny, poufny i bezstronny proces. Proces mediacji może zostać zakończony, gdy strony osiągną porozumienie, co oznacza, że strony po wyjściu nie będą miały roszczeń względem siebie. Dzieje się tak, ponieważ strony same określają warunki sporu i osiągają porozumienie zgodnie z ich wyborem i przy użyciu umiejętności dostarczonych przez mediatora. W porównaniu do sądowego procesu, mediacja jest szeroko uznawana za bardziej skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów i może przynieść wiele innych korzyści.

Kwalifikacje Mediatora

Osoba przeprowadzająca mediację powinna posiadać wyłączne kwalifikacje i umiejętności. Idealna osoba przeprowadzająca mediację powinna być obiektywna, dobrze wyszkolona w dziedzinie rozwiązywania konfliktów oraz dysponować jasnym zrozumieniem zarówno obciążenia, jaki strony mają ze sobą do czynienia, jak i zdolnością do pozyskania poszanowania ich punktów widzenia. Mediator musi być wystarczająco staranny i uważny, aby mógł wypełnić swoją rolę w procesie mediacji, który jest niezbędny do osiągnięcia skutecznego porozumienia między stronami.

Podsumowanie

Mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania sporów, gdzie bezstronny i wykwalifikowany mediator pomaga stronom w dialogu i odkrywaniu wzajemnych interesów, aby osiągnąć przyjmujące obie strony porozumienie. Mediator prowadzi też dyskusję, tak aby stale utrzymywać jasność i obiektywizm, aby pomóc stronom w określeniu wzajemnych celów w bezpiecznych i dyskretnych warunkach. Mediacja jest skuteczne i uzasadnione rozwiązanie dla zróżnicowanych sytuacji, w których strony mogą wykorzystać mediację w celu wypracowania trwałego i uzasadnionego porozumienia.